Privacybeleid van Attema Techniek B.V. te Vierakker

Attema Techniek B.V. gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het waarborgen van de privacy staat daarbij voorop. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet – en regelgeving.

De persoonsgegevens van (potentiële) klanten worden gevraagd, verzameld en behouden met als doel het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden, die in dit kader primair bestaan uit:

  • Het maken van offertes;
  • Uitvoeren van de administratie;
  • De financiële afhandeling.

Ook voor leveranciers geldt dat wij vertrouwelijk omgaan met de ontvangen persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uiteindelijke doel, zoals de persoonsgegevens voor de inzet van inleenkrachten. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met externen (bijvoorbeeld om geldende veiligheidsvoorschriften binnen een bedrijf) nadat de inleenkracht hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Attema Techniek B.V. verzamelt persoonsgegevens om met de (potentiële) klant te kunnen communiceren. Als de (potentiële) klant weigert deze gegevens te verstrekken, dan kan het voorkomen dat de voortgang van werkzaamheden vertraging oploopt of (volledig) stagneert.

Persoonsgegevens doorsturen naar derden

Indien wij omwille van een opdracht de persoonsgegevens van (potentiële) klanten of inleenkrachten moeten delen met derden, zullen wij hier te allen tijde de verstrekker van de gegevens van op de hoogte stellen. De ontvanger wordt door ons nadrukkelijk verzocht om zorgvuldig en accuraat met de verstrekte gegevens om te gaan.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Attema Techniek B.V. houdt zich aan de wettelijke bewaarperiode. Verstuurde of ontvangen offertes, waar geen opdracht uit is voortgekomen, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat meestal aan het einde van het boekjaar te zijn, doch uiterlijk na (de wettelijke) 5 jaar. Heeft de offerte wel geresulteerd in een opdracht, dan worden de gegevens bewaard voor de duur van 7 jaar, na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. Na deze periode zullen de gegevens worden vernietigd.

Wat zijn de rechten van (potentiële) klanten en leveranciers?

Uiteraard heeft een ieder, waarvan wij persoonsgegevens hebben, recht op inzage van deze gegevens. Als gegevens onjuist of onvolledig door ons zijn opgeslagen, dan kunt u ons een verzoek doen deze te wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u ons verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen of delen daarvan te verwijderen. Wij houden ons het recht voor om hier niet of slechts deels aan te voldoen, daar wij de wettelijke (bewaar)termijn hanteren.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de door ons opgeslagen persoonsgegevens en wilt u daar bezwaar tegen maken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met:

Attema Techniek B.V. Bettina Attema
van Schaik Heerlerweg 15
7233 SG Vierakker
T 0575-472 783
M 06-18047371
E bettina@attematechniek.nl

Bij een dispuut omtrent uw opgeslagen persoonsgegevens tussen u en Attema Techniek B.V., kunt u zich in 2e instantie wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
6 augustus 2018, Attema Techniek B.V.